target="_blank">
 
 
 
  กิจกรรมการพบกลุ่ม
  วันที่  12/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 – 21.00 น. ได้จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟังและการดู ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถฟังและสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ตนเองได้ฟังหรือได้ดูได้ ในการออกมานำเสนอของผู้เรียนในเรื่องที่ตนเองสรุป พบว่าผู้เรียนส่วนมากติดกับความเคยชินพูดภาษาถิ่นของตนเองจึงทำให้ผู้เรียนพูดภาษากลางไม่ชัดเจนมากนัก โดยเฉพาะการออกเสียง ร,ล.ว ครบกล้ำ ในการพบกลุ่มในครั้งนี้มีจำนวนนักศึกษาพบกลุ่มจำนวน 43 คน

สุพรรษา : บันทึกภาพ/รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลท่าผา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ตำบลท่าผา ม.6 บ้านท่าช้าง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง