target="_blank">
 
 
 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
  วันที่  7/04/2554
 
 


รายละเอียด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 นางปวีณา ทองคำฟู ครูอาสา ฯ พร้อมด้วย อาสาสมัครรักการอ่าน และ นักศึกษา กศน. ตำบลศาลา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนศาลาวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ในกิจกรรมอ่านไปจดจำไปบรรยายความรู้ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ครูและผู้ดำเนินการให้ตัวแทนของกลุ่มจับฉลากคำถาม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่เตรียมให้ และตอบคำถาม ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจดีมาก มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีความสนุกสนาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 31 คน
ภาพ / ข่าว / ผู้บันทึกภาพ นางปวีณา ทองคำฟู

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง