target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลศาลา ดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรผสมผสานบูรณาการวิถีชีวิต
  วันที่  10/10/2556
 
 


รายละเอียด
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นางสาวกนกพิชญ์ อินผูก ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลาร่วมกับนักศึกษาและประชาชน ทำกิจกรรมโครงการเกษตรผสมผสานบูรณาการวิถีชีวิต โดยเชิญวิทยากร คือ การให้ความรู้โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ นายวัลลภ เรืองขำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตำบลศาลาและนายอำนวย พงษ์หนู ปราชญ์ชาวบ้านตำบลศาลา อบรมให้ความรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง การเลี้ยงปลา การปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกผักกลับหัว การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การเก็บผลผลิตนาลอยน้ำและการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง