target="_blank">
 
 
 
  กศน. ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาวนาไทย
  วันที่  10/10/2556
 
 


รายละเอียด
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาวนาไทย โดยท่านนายกบุญธรรม พรหมปลูก สาธิตการทำนาโดยใช้กระบือ และพาเยี่ยมชมอุปกรณ์ การทำนา และการแข่งขันดำนาประกอบด้วย 5 ทีม คือ บ้านศาลาดงลาน บ้านศาลาหลวง บ้านหนองแหวน ศาลาไชยร่วมกับกศน. และทีมเทศบาลตำบลศาลา ซึ่งสร้างความสามัคคี การเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิถีพอเพียงของชุมชน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 195 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง