Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  อำเภอเกาะคาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนของอำเภอเกาะคาเข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
  วันที่  29/03/2556
 
 


รายละเอียด
    
อำเภอเกาะคาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนของอำเภอเกาะคาเข้าร่วมประชุม นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นกรรมการที่ปรึกษา นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยในที่ประชุมได้หารือกันในเรื่องประกาศวาระแห่งอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เรื่อง การส่งเสริมการอ่าน ความสำคัญของการส่งเสริมการอ่าน ทำไมจึงต้องมีการส่งเสริมการอ่าน การคัดเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา ร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา ตราสัญลักษณ์การส่งเสริมการอ่านอำเภอเกาะคา กำหนดการลงสัตยาบันตามวาระแห่งอำเภอเกาะคา เรื่อง การส่งเสริมการอ่าน ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา และบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่คนทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และให้ชาวอำเภอเกาะคาได้เติมเต็มและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดลำปางก้าวสู่การเป็นนครแห่งการอ่านอย่างแท้จริงและยั่งยืน
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com