Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กำหนดการจัดกิจกรรมเด็กดี...กับการอ่าน (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕) ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น....ขอเชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ พาน้องๆ มาเที่ยวห้องสมุดกันนะคะ... *-*
  วันที่  22/12/2554
 
 


รายละเอียด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา จะจัดกิจกรรมเด็กดี...กับการอ่าน (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕) ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ ได้ทราบถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการมุ่งแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เกิดความรักการอ่าน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทายปัญหา กิจกรรมประดิษฐ์ของจากการอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมระบายสีภาพ และแจกของขวัญและของรางวัลมากมาย ...ขอเชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ พาน้องๆ มาเที่ยวห้องสมุดกันนะคะ *-*
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com