Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรมห้องสมุด

ผู้ร่วมกิจกรรมสะสมการอ่านประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่มีแต้มสะสมการอ่าน ๓ อันดับแรก รับมอบของที่ระลึกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา   
คุณอรุณ วังวีระนุสรณ์ ได้มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๔ รายการ    
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ แนะนำใช้โปรแกรมการบริการงานห้องสมุด PLS v.๓ ให้กับอาจารย์สุดาพร อำไพรัตน์ และอาจารย์สมใจ สาใจ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนไหล่หินวิทยา    
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านสื่อสารอาเซียน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบชนมพรรษา โรงเรียนอนุบาลเกาะคา วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕   
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร : มามะ มาเล่านิทานสำราญใจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา   
บุคลากรเข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต   
กิจกรรมประกวดคำขวัญห้องสมุด ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕   
ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นกิจกรรมการอ่านกับความรัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เจริญพรพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา   
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร : มามะ มาเล่านิทานสำราญใจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา   
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนอ้อมอารีวิทยา อำเภอเกาะคา มาใช้ให้สมุดในการจัดการเรียนการสอนในเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.    
ในระหว่างวันที่ ๗ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคาจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลเกาะคา    
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร : มามะ มาเล่านิทานสำราญใจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา   
จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555    
บุคลากรเข้ารับการอบรมจุดประกายความคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานห้องสมุดเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานห้องสมุด ๓ ดี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร : มามะ มาเล่านิทานสำราญใจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา   
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/7 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7


เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com