เรื่อง
  โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ชุดที่ 1  
วันที่  26/06/2555


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2036/ลป.59 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 โดยมีนายเฉลิมพล พรมแก้วงาม ปลัดอำเภอเกาะคา เป็นประธาน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภก สภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และสนับสนุนภารกิจของสำนักงานยุวกาชาด ในการปลูกฝัง อบรมเยาวชน และประชาชน ให้เป็นคนดี มีจิตอาสาฯ รวมถึงให้อาสายุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน.อำเภอห้างฉัตร และ กศน.อำเภอแม่ทะ มาบรรยายให้ความรู้ และจัดกระบวนการอบรมฯ โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ 85 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355