นโยบาย

วิสัยทัศน์
       
    ประชาชนอำเภอเกาะคา ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

คุณธรรมนำความรู้    สู่วิถีพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ ประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กลยุทธ์

2. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ กลยุทธ์

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ กลยุทธ์

4. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุก พื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์

5. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลยุทธ์

6. พัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครู กศน.

เป้าประสงค์

1. ประชาชนอำเภอเกาะคาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

2. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างกว้างขวาง

4. ชุมชนมีการจัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้

5. แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และสนองตอบความต้องการของประชาชน

6. หน่วยงาน และสถานศึกษานำเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารองค์กร และจัดบริหารเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

7. หน่วยงาน และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถจัดบริการตอบสนองกับสภาพ และความต้องการของผู้เรียน และผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายเร่งด่วน

1. ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ

2. เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน

3. เปิดโลก กศน. สู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน

4. เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะ และพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน

5. เร่งรัดการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ

6. เร่งพัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และนิเทศเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายต่อเนื่อง

1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

1.1 จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
1.4 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.5 การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

2.1 การส่งเสริมการอ่าน
2.2 ห้องสมุดประชาชน

3. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

3.1 การพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาส และกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับประชาชนในชุมชน
3.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ
3.4 อาสาสมัคร กศน.
3.5 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน

4. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ

4.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.2 การส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

5. นโยบายด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

6.1 การพัฒนาบุคลากร
6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากำลัง
6.3 การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล
6.4 การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล


                      

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355