เรื่อง
  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอย  
วันที่  30/01/2565


รายละเอียด
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอย ประกอบด้วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย และสำนักงาน กศน.จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม และเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355