เรื่อง
  20 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอเกาะคา รับการนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
วันที่  22/05/2565


รายละเอียด
รับการนิเทศ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับ และ รับการนิเทศ การติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของ กศน.อำเภอเกาะคาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวการจัดการเรียนการสอนของสำนักงาน กศน.และการดำเนินโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาศทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดย นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดย กศน.อำเภอเกาะคาได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเตรียมความพร้อมตามนโยบายที่ได้รับ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและชี้แนะแนวทางการดำเนินงานแต่ละด้าน เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคานำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นต่อไป

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355