เรื่อง
  โครงการค่ายทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย  
วันที่  22/12/2552


a2719090KaiTaksaChiwitt Project.pdf
รายละเอียด
งานทักษะชีวิต ดำเนินการจัดโครงการค่ายทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับประชาชนทั่วไป (จำนวน 35 คน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับในเรื่องประชาธิปไตยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ ซึ่งดำเนินการจัดในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปี 2552 งานจัดการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) เป็นเงินจำนวน 11,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้จัดทำโครงการโดย นางจันทร์ญา กันทา ครูอาสาสมัคร รายละเอียดขอเชิญดาวน์โหลดค่ะ
นางสาวทานตะวัน แปงจิตต์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล /บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355