target="_blank">
 
 
 
  การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำพรมเช็ดเท้าแฟนซี
  วันที่  14/05/2556
 
 


รายละเอียด
    
เมื่อวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2556 กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำพรมเช็ดเท้าแฟนซี ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำปางหลวง เพื่อการประกอบอาชีพ การมีงานทำ การมีรายได้เสริม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ณ กศน. ตำบลลำปางหลวง
นางอำไพ บางกีรติกร ภาพ/ข่าว/บันทึก
นางอำไพ บางกีรติกร ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง