target="_blank">
 
 
 
  การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาทักษะชีวิต
  วันที่  14/05/2556
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 29 เมษายน 2556 นางอำไพ บางกีรติกร ครูกศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง(การพัฒนาทักษะชีวิต) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลเด็ก) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปางหลวง และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดลำปาง
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปางหลวง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 คน
นางอำไพ บางกีรติกร ภาพ/ข่าว/บันทึก
นางอำไพ บางกีรติกร ผู้บันทึก

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง