target="_blank">
 
 
 
  กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน อบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ วันที่ 2 -17 กันยายน 2556 อ่านต่อ....
  วันที่  15/10/2556
 
 


รายละเอียด
    
นางอำไพ บางกีรติกร ครู กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน อบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับประชาชนตำบลลำปางหลวง วันที่ 2 -17 กันยายน 2556 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ กศน. ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง