target="_blank">
 
 
 
  กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน (เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลเด็ก) วันที่ 29 เมษายน , 22 มิถุนายน และ 27-28 กรกฎาคม 2556 อ่านต่อ...

  วันที่  15/10/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน (เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลเด็ก) การเข้าค่ายเด็ก
กิจกรรมการสร้างรากฐานครอบครัว กิจกรรมการเลี้ยงลูก กิจกรรมความประทับใจในวัยเด็ก วันที่ 29 เมษายน 22 มิถุนายน 27-28 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 15. 00 น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 33 คน
นางอำไพ บางกีรติกร ผู้รายงาน

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง