target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลลำปางหลวง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
สุขกายสบายชีวี (กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการเต้นแอโรบิก) ให้กับประชาชนบ้านม้ากลาง วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2556 อ่านต่อ...


  วันที่  15/10/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลลำปางหลวง ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
สุขกายสบายชีวี (กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการเต้นแอโรบิก) ให้กับประชาชนบ้านม้ากลาง ได้เรียนเชิญนายนิพนธ์ มะลิวัน ผู้ใหญ่บ้านม้ากลาง ได้กล่าวเปิดโครงการสุขกายสบายชีวี
นางสาวปรารถนา ตาตุ วิทยากร บรรยายให้ความรู้ การเต้นแอโรบิ นายจำนงค์ พุทธสอนผอ.รพ.สต.บ้านจู้ด วิทยากร บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลช่องปากและฟัน การตรวจสุขภาพ (การวัดความดัน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00-20.00 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม้ากลาง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง