target="_blank">
 
 
 
  กศน. ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดการอ่านเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเหลียว วันที่ 4 กันยายน 2556 อ่านต่อ...
  วันที่  15/10/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดการอ่านเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมเล่านิทาน วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเหลียว
เวลา 09.00 – 11.00 น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน

นางอำไพ บางกีรติกร ผู้รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง