target="_blank">
 
 
 
  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553
  วันที่  2/03/2554
 
 


รายละเอียด
ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 กศน.ตำบลลำปางหลวง จะดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ของนักศึกษา กศน.ตำบลลำปางหลวง โดยใช้สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ขอให้นักศึกษาทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ไปตรวจสอบรายชื่อ และตารางสอบได้ที่ ศูนย์ กศน.ตำบลลำปางหลวง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง