target="_blank">
 
 
 
  เชิญร่วมงาน หกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปี 2556
  วันที่  8/03/2556
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคาจะดำเนินโครงการมหกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปี 2556 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านวิชาการ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง