target="_blank">
 
 
 
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน.ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-30 เมษายน -วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2556
  วันที่  7/05/2556
 
 


รายละเอียด
รายละเอียด
กศน.ตำบลลำปางหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2556
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน - วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2556

หลักฐานในการสมัครเรียน
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 2" จำนวน 4 รูป
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สมัครได้ที่ กศน.ตำบลลำปางหลวง หรือ กศน.อำเภอเกาะคา โทร. 054-282355
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
(สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นางอำไพ บางกีรติกร ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึกหน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง