target="_blank">
 
 
 
  ทำเนียบแหล่งเรียนรู้
  วันที่  14/02/2554
 
 


รายละเอียด
1.มนุษย์โบราณ เกาะคา ม.1 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
2.เขากระจก ม.1 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
3.ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระชาดำ ม.5 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
4.จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง ม.6 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง