target="_blank">
 
 
 
  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 3,4,10,11 มีนาคม 2555
  วันที่  13/03/2555
 
 


รายละเอียด
วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 3,4,10,11 มีนาคม 2555 ณ.กศน.โรงเรียนนาแส่งแม่ไฮนากิ๋ม โดยการแบ่งวิชาสอบตามระดับชั้นและวิชาที่ได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยคนที่จะจบในแต่ละดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายในภาคเรียนนี้จะมาสอบต่างหากโดยไม่สอบรวมกันรวมทั้งนักเรียนในหลักสูตร 44 ก็แยกสอบต่างหากด้วย มีผู้เข้าสอบทั้งหมดประมาณ 89% การสอบมีความเรียบร้อยดี
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง