target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลนาแส่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2556

  วันที่  10/10/2556
 
 


รายละเอียด

กศน.ตำบลนาแส่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2556

หลักฐานในการสมัครเรียน
1. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 2" จำนวน 4 รูป
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สมัครได้ที่ กศน.ตำบลนาแส่ง หรือ กศน.อำเภอเกาะคา โทร. 054-282355

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูธนาธร พละวงศ์ 089-191-1150
Email : tanathorn_nfe@outlook.com
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
(สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง