เรื่อง
  สร้างสันติสุขด้วยมือเรา ตำบลนาแก้ว  
วันที่  26/12/2551


a2896945peace3.pdf
รายละเอียด
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้ว โดยครูสุมาไร แป้นน้อย ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้ว ได้จัดโครงการสร้างสันติสุขด้วยมือเรา ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้ว ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการสร้างสันติสุขด้วยมือเรา ตำบลนาแก้ว มาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา รายละเอียด ขอเชิญ Download

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355