target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการต่อต้านสารเสพติด   
เปิดกศน. ตำบลลำปางหลวงและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลลำปางหลวง
   
โครงการสร้างเสริมศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพมางการศึกษา
   
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง    
เดินรณงรค์ประชาสัมพันธ์ เคาะประตู่บ้าน การ
คู้มครองสิทธิผู้บริโภคและการส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งผู้นำชุมชน
   
อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)หลักสูตร 40 ชั่วโมง   
การจัดกระบวนการเรียนรู้การพบกลุ่ม นักศึกษากศน.ตำบลลำปางหลวงได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว   
รายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 กศน. ตำบลลำปางหลวง   
ต้อนรับคณะบุคลากร และครูกศน.อำเภอแม่ทะ    
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (พัฒนา 5 ธันวา)    
กศน.ตำบลลำปางหลวง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา และการดำเนินงานของ กศน.ตำบล    
ต้อนรับ ครู กศน.ตำบล อำเภอห้างฉัตร อำเภอวังเหนือ และอำเภองาว ฝึกประสบการณ์นอกพื้นที่ ณ กศน.ตำบลลำปางหลวง   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 กศน.ตำบลลำปางหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 12 สิงหาคม กศน.ตำบล   
ครู กศน.ตำบล อำเภอสันทราย ฝึกประสบการณ์นอกพื้นที่ ณ กศน.ตำบลลำปางหลวง   
กศน.ตำบลลำปางหลวงรับการประเมิน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตำบล   
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/3 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง