target="_blank">
 
 
 
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ "
  วันที่  3/02/2554
 
 


รายละเอียด
    
รายละเอียด
เมื่อวันวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 นางสาวนาตยา วุฒธนูทอง ครูกศน. พร้อมด้วยนางสาวเกวลิน อุตมะ นางจันทร์ญา กันทา ครูอาสาฯ และนายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูศรช. ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ "ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยุบ โดยนายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร้อยตรี ดร.ประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้หัวข้อ “ ลดโลกร้อนถวายพ่อ โครงการ 1 ล้านกล้าถวายพ่อ ” เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก โดยรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลก ณ บริเวณป่าชุมชน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยุบ หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง