target="_blank">
 
 
 
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง
  วันที่  7/02/2554
 
 


รายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง” ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ที่คาดว่าจะจบ และนักศึกษาที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน ซึ่งดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดสันตินิคม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา โดยมีนายพัลลภ ใสสุทธิ์ เป็นวิทยากรฯ กิจกรรมประกอบไปด้วย การเรียนรู้โปรแกรม Microsoft office และการใช้ Internet ในการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น

นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง