target="_blank">
 
 
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลใหม่พัฒนา
  วันที่  26/02/2554
 
 


รายละเอียด
1. นายปั๋น จำปาวัน และนางบัวคำ จำปาวัน บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ภูมิปัญญา จ้อย ซอ ค่าว
2. กลุ่มเด็กและเยาวชน หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ภูมิปัญญา อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ตีกลองสะบัดชัย
3. นายวินัย มาธุระ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปุ๋มหลวง ภูมิปัญญา เป่าตาแก้โรคตาแดง
4. นางสายทอง สุขใส บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปุ๋มหลวง ภูมิปัญญา จ้อย ซอ ค่าว
5. นายวุฒิ บุญธรรม บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปุ๋มหลวง ภูมิปัญญา เครื่องจักรสาน
6. นายหมื่น แก้วลือ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปุ๋มหลวง ภูมิปัญญา เครื่องจักรสาน
7. นายรุต แปงครืด บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา เป่าตาแก้โรคตาแดง เป่าพิษรักษาคนโดนแมงป่องกัด
8. นายทา เป็งบุญมา บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา เป่ารักษาโรคมะเร็งไข่ปลา
9. นายบุญมี แลวฤทธิ์ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา เป่ารักษาคนแขนเดาะ เคล็ด
10. นายสมบูรณ์ มาวงศ์วัน บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา เลี้ยงผี ส่งเคราะห์
11. นายสงวน สุตาวงศ์ บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา จ้อย ซอ ค่าว
12. นางบัวไข ประกอบศิลป์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา รักษาอาการแพ้หนอน แมลง
13. นางสมจิตร ปวงคำลือ 91 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา รักษาอาการแพ้หนอน แมลง
14. นายแสง พลเมฆ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา จักรสานกล่องข้าว
15. นายเปียง ศิริ บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา เครื่องจักรสาน
16. นายทา เป็งบุญมา บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา ทำเตียงแคร่ไม่ใผ่
17. นายทวี เป็งบุญมา บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา เป่ารักษาโรคตา
18. นายเจริญ แลวฤทธิ์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา เป่ารักษาโรคมะเร็งไข่ปลา
19. นายจรัส จันทร์ใหม่ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ภูมิปัญญา ส่งเคราะห์เรียกขวัญ
20. นายทอง คีรีวรรณ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปุ้มสันติสุข ภูมิปัญญา จ้อย ซอ
21. นายดอย วงค์ปัญญา หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขาม ภูมิปัญญา จ้อย ซอ ค่าว
22. นายเล็ก ภาวะดี หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขาม ภูมิปัญญา ประกอบพิธีเลี้ยงผีดง
23. นายแก้ว ต่างถิ่น บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขามใต้ ภูมิปัญญา ประกอบพิธีเลี้ยงผีดง
24. นายแก้ว อินบุญส่ง บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขามใต้ ภูมิปัญญา ประกอบพิธีเลี้ยงผีดง


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง