target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมนโยบายสถานศึกษา 3D “ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด”
  วันที่  3/03/2554
 
 


รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 - 17.30 น. กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมนโยบายสถานศึกษา 3D “ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด” โดยมีนายสิงห์แก้ว เป็งปู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด นโยบายสถานศึกษา 3D” โดยนายสามารถ บุญยืน ตัวแทนนักศึกษากล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ จากนั้น นายสิงห์แก้ว เป็งปู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนาได้ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของสิ่งเสพติด สาเหตุของการติดสิ่งเสพติด โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด และวิธีการเอาชนะสิ่งเสพติด และ การคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค ระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นนายอำนวย บุตรา ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณวิทยากร และนายสามารถ บุญยืน ตัวแทนนักศึกษาได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร การจัดกิจกรรมฯนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คน

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง