target="_blank">
 
 
 
  กศนตำบลใหม่พัฒนารับการประเมิน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตำบล
  วันที่  14/07/2554
 
 


รายละเอียด
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 นายพรพงษ์ เกตุชัโกศล ครูกศนตำบลใหม่พัฒนาพร้อมด้วยนางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาฯ ร่วมรับการประเมิน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตำบล จาก กศน.อำเภอเกาะคา โดยมีนางสาวจรรยารัตน์ แก้วปัญขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคาเป็นกรรมการผู้ประเมิน เพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตำบล ประกอบด้วย มาตรฐาน กศน.ตำบล 4 มาตรฐาน 13 ตัวชี้วัด ในวันดังกล่าว กศน.ตำบลใหม่พัฒนาได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน โดยนายพรพงษ์ เกตุชัโกศล ครูกศนตำบลใหม่พัฒนา ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ของ กศน.ตำบล และนำเสนอหลักฐาน เอกสารร่องรอยการดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554 จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบล
นายพรพงษ์ เกตุชัโกศล ภาพ/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง