target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
  วันที่  28/02/2555
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเชิญชวนนักศึกษาและปรชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสุขภาพของท่านและครอบครัว
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง