target="_blank">
 
 
 
  ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวแปรรูป บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา

  วันที่  25/03/2555
 
 


รายละเอียด
วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2555 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีนางคัทยา ธรรมริยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานการเกษตร อำเภอเกาะคา นางวิไลวรรณ แสนหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญและนางสุรีย์มาศ กล่อมกมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวแปรรูป หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง โดยวันที่ 20 มีนาคม 2555 จัดกระบวนการการเรียนรู้เรื่องการฉลุลายมะพร้าว วิทยากรโดยนายสิทธิชัย ชัยสิทธ์ วิทยากรได้บรรยายและสาธิตขั้นตอนกระบวนการ การฉลุลาย การออกแบบ และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการฉลุลาย จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวแปรรูป วิทยากรโดย นายทานทัต ยมเกิด ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 21 มีนาคม 2555 จัดกระบวนการการเรียนรู้ในเรื่อง การทำบัญชีครัวเรือนฯ วิทยากรโดย นางภิรมณ์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือนฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง