target="_blank">
 
 
 
  ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาประจำปีทางวิชาการ เรื่องเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พลังสำคัญการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
  วันที่  4/05/2555
 
 


รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาประจำปีทางวิชาการ เรื่องเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พลังสำคัญการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน มิติใหม่ ของการคุ้มครองผู้บริโภค" พร้อมด้วย นายนิโรจน์ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ สคบ. นายนพปฏล เมฆเมฆา รองเลขาธิการ สคบ. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทอง " ซึ่งได้สนับสนุนให้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ของ สคบ. แสดงไว้บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรการ สคบ.เพื่อการันตีความปลอดภัยของผู้บริโภคและยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงทพฯ และเข้ารับการอบรม เรื่องเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายสำคัญของการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในชุมชน โดยวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้คือ นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ สคบ. และนายประพิศ ยอดสุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสัมมนาฯ ได้มอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงคุณวุฒิและเป็นเกียรติประวัติผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาฯ
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง