target="_blank">
 
 
 
  ประชาชนกลุ่มผู้มีความต้องการในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ กศน.ตำบลใหม่พัฒนาและกศน.ตำบลไหล่หิน ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
  วันที่  16/07/2555
 
 


รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ประชาชนกลุ่มผู้มีความต้องการในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ กศน.ตำบลใหม่พัฒนาและกศน.ตำบลไหล่หิน จำนวน 44 คน ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปาง โดย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้รับบริการเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การดูแลไก่ การป้องกันโรคฯ การสร้างโรงเรือน การตลาดไก่ในปัจจุบัน จากนั้นจากนั้น ผู้รับบริการเดินทางไปยังโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และร่วมกันซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง