target="_blank">
 
 
 
   ศึกษากระบวนการเรียนรู้ การทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
  วันที่  31/07/2555
 
 


รายละเอียด
วันที่ 18 กรกฏาคม 2555 กศน.ตำบลใหม่พัฒนาและกศน.ตำบลไหล่หิน ดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (เกษตรผสมผสาน) การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยมีประชาชนกลุ่มผู้มีความต้องการในการศึกษากระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ตำบลใหม่พัฒนาและตำบลไหล่หิน จำนวน 44 คน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ การทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ โดยมี รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ จากนั้นผู้เข้ารับบริการฝึกปฏิบัติการทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง