target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินการบรรยายให้คววมรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรผสมผสาน เรื่องการคัดเลือกและการดูแลไก่พันธุ์ไข่
  วันที่  4/08/2555
 
 


รายละเอียด
วันที่ 24 กรกฏาคม 2555 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ การคัดเลือกและการดูแลไก่พันธุ์ไข่ โดยได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ คำเมืองใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาเป็นประธานในการเปิดการบรรยายให้ความรู้ โดยประธานได้กล่าวถึงวัตถุประการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรผสมผสาน จากนั้น รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกและการดูแลไก่พันธุ์ไข่ โดยผู้เข้ารับบริการร่วมกันซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวโดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 22 คน ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง