target="_blank">
 
 
 
  นักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555
  วันที่  26/11/2555
 
 


รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดฯ จากนั้นกล่าวคำให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ แก้วมูล ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอ ร่วมพบปะนักศึกษา และบรรยายพิเศษ ในการปฐมนิเทศ จากนั้น ได้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ต่อเนื่อง การทำโครงงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) เกณฑ์การวัดผลประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง