target="_blank">
 
 
 
  วันที่ 10 สิงหาคม 2555 อบรมโครงการกิจกรรมการนวดคลายเส้น หลักสูตร 50 ชั่วโมง ณ ศูนย์นวดแผนไทยบ้านพระธาตุจอมปิงตำบลนาแก้ว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

  วันที่  25/11/2555
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 อบรมโครงการกิจกรรมการนวดคลายเส้น หลักสูตร 50 ชั่วโมง ณ ศูนย์นวดแผนไทยบ้านพระธาตุจอมปิงตำบลนาแก้ว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง