target="_blank">
 
 
 
  รายชื่อผู้นำหมู่บ้านตำบลนาแก้ว
  วันที่  26/11/2555
 
 


รายละเอียด
รายชื่อผู้นำหมู่บ้านตำบลนาแก้ว
รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อหมู่บ้าน ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ ถาน้อย สองแควเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายสุบิน ศรีเรือง สองแควใต้ ผู้ใหญ่บ้าน
3. นายสมบูลย์ เตวะนา สบต๋ำ ผู้ใหญ่บ้าน
4. นางจิดาภา ขัดเรือน นาแก้วตะวันตก ผู้ใหญ่บ้าน
5. นายสวัสดิ์ วิชัด จอมปิง ผู้ใหญ่บ้าน
6. นายสุบิน ไชยานนท์ ศรีดอนมูล กำนัน
7. นายกิตติพงษ์ ปงธิยา ป่าแข ผู้ใหญ่บ้าน
8. นายณัชพล อินปนันท์ วัดพระธาตุจอมปิง ผู่ใหญ่บ้าน
9 นายชิมอาจ พรหมเสน บ้านสองแควสันติสุข ผู้ใหม่บ้าน

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง