target="_blank">
 
 
 
  จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลนาแก้ว ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้  วันที่  26/11/2555
 
 


รายละเอียด
จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลนาแก้ว ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่1 บ้านสองแควเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านสองแควใต้
หมู่ที่ 3 บ้านสบต๋ำ
หมู่ที่ 4 บ้านนาแก้วตะวันตก
หมู่ที่ 5 บ้านจอมปิง
หมู่ที่ 6 บ้านศรีดอนมูน
หมู่ที่ 7 บ้านป่าแข
หมู่ที่ 8 บ้านพระธาตุจอมปิง
หมู่ที่ 9 บ้านสองแควสันติสุข

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง