target="_blank">
 
 
 
  สรุปจำนวนนักศึกษาปีงบประมาณ 2554
  วันที่  26/11/2555
 
 


รายละเอียด
สรุปจำนวนนักศึกษาปีงบประมาณ 2554

ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2553
ระดับ นักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ รวม
ประถมศึกษา 2 15 17
มัธยมศึกษาตอนต้น 7 29 36
มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 31 48
รวม 26 75 101


ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2554

ระดับ นักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ รวม
ประถมศึกษา 4 22 26
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 33 36
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 24 29
รวม 12 79 91หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง