target="_blank">
 
 
 
  นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555

  วันที่  26/11/2555
 
 


รายละเอียด
นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.เกาะคา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555 เพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู้ การทำโครงงาน การเรียนรู้ต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เกณฑ์การวัดผลประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวคำให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
- โครงสร้างหลักสูตร พุทธศักราช 2551 การเทียบโอน
- การจัดการเรียนรู้ การทำโครงงาน
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การวัดผลประเมินผล
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง