target="_blank">
 
 
 
  รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  วันที่  24/11/2555
 
 


รายละเอียด
รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด...
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง