ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ กศน.ตำบลท่าผา
 
 
 
target="_blank">
 
 


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเวียง ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเกษตรผสมผสาน(การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ) โดยได้อบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคที่เกิดในพืชและผัก วิธีป้องกัน การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกไม้ผล การวิเคราะห์สภาพดิน ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรศูนย์วิจัยเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ ผศ.ชิติ ศรีตนทิพย์ และ นางสาววาสิณี วิรุณรัตน์ จากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการฝึกปฏิบัติจริงการทำปุ๋ยอัดเม็ดบำรุงดิน โดยได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวไล สุธรรม ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 23 คน

สุพรรษา : บันทึกภาพ/รายงาน
 
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mr.  
Mr.  
Mr.  
Mr.  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลท่าผา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ตำบลท่าผา ม.6 บ้านท่าช้าง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง