ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ กศน.ตำบลนาแส่ง ติดต่อครูธนาธร พละวงศ์ 089-191-1150 Email : tanathorn_nfe@outlook.com
 
 
 
target="_blank">
 
 กศน.ตำบลนาแส่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2556

หลักฐานในการสมัครเรียน
1. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 2" จำนวน 4 รูป
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สมัครได้ที่ กศน.ตำบลนาแส่ง หรือ กศน.อำเภอเกาะคา โทร. 054-282355

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูธนาธร พละวงศ์ 089-191-1150
Email : tanathorn_nfe@outlook.com
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
(สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
กศน. ตำบลนาแส่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2555 
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ฝึกอบรมคอมฟิวเตอร์เบื้องต้นวันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 3,4,10,11 มีนาคม 2555
ปฐมนิเทศการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 /2554 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะคา
สรุปรายงานน้ำท่วม กศน.ตำบลนาแส่ง 3 - 5 ตุลาคม 2554
วันสอบ 17-18 กันยายน 2554
ประชุมคณะกรรมการคุมสนามสอบ วันที่ 16 กันยายน 54 ณ.โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ
 
ครู กศน. ตำบลนาแส่ง ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการความรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลเกาะคา วันที่ 1-5 กันยายน 2556    
คณะครู กศน. ตำบลนาแส่ง เข้าร่วมประชุมประชาคมประจำเดือนกันยายน วันที่ 6 กันยายน 2556  
กศน.ตำบล ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2556 
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ) 
สมาคมอาเซียน 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง