target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน    
ดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่   
ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 3 ชั่วโมง   
ดำเนินงานส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม    
ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น    
สำรวจแหล่งเรียนรู้ การปลูกพืชแบบผสมผสาน   
ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน.อำเภอเกาะคา ณ กศน.ตำบลนาแส่ง   
โครงการพัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2563    
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ    
ร่วมชมสุดยอด กศน."รอบชิงชนะเลิศ"    
นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ จากหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตำบลใหม่พัฒนา   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงาน “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง”   
ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมออกบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บ    
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC) รุ่นที่ 1   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง