ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
 
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
ค้นหา


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานพิธีเปิด หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา  
27/07/2558
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงาน อำเภอ...ยิ้ัมเคลื่อนที่ ตำบลนาแส่ง
24/06/2558
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงาน อำเภอ...ยิ้ัมเคลื่อนที่
13/06/2558
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
10/06/2558
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาร่วมกิจกรรมเวทีปฎิรูปประเทศไทย
25/02/2558
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3  
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1
17/12/2555
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
 


ร่วมรับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายฯ  
28/08/2558
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” พ.ศ. 2558
26/08/2558
 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
25/08/2558
 
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
16/08/2558
 
โครงการพัฒนาผู้เรียน "ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย" ชุดที่ 2
15/08/2558
 
 


กศน.ตำบลนาแส่ง ร่วมโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ ฯ  
8/08/2558
 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางหารเกษตร กศน.ตำบลลำปางหลวง
4/07/2558
 
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลเกาะคา
13/01/2558
 
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลท่าผา
13/01/2558
 
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"
2/01/2556
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< กันยายน  2558 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30