target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น   
จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น    
จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น    
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น   
กศน. ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดการอ่านเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเหลียว วันที่ 4 กันยายน 2556 อ่านต่อ...   
กศน. ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า
วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556 บ้านป่าเหียง ตำบลลำปางหลวง อ่านต่อ...
   
กศน.ตำบลลำปางหลวง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
สุขกายสบายชีวี (กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการเต้นแอโรบิก) ให้กับประชาชนบ้านม้ากลาง วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2556 อ่านต่อ...

   
กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน (เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลเด็ก) วันที่ 29 เมษายน , 22 มิถุนายน และ 27-28 กรกฎาคม 2556 อ่านต่อ...
   
กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน อบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ วันที่ 2 -17 กันยายน 2556 อ่านต่อ....
   
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาทักษะชีวิต   
การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำพรมเช็ดเท้าแฟนซี   
การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่   
เวทีประชาคมบ้านม้ากลาง   
อบรมโครงการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการประกอบอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน   
อบรมยุวกาชาด    

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง