target="_blank">
 
กิจกรรมเด่น

นักศึกษาร่วมพัฒนา กศน.ตำบลใหม่พัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2563  
ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์” 
ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนฯ 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติปี 2556
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ณ วัดสันตินิคม
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานฤดูหนาวและงานกาชาด อำเภอเกาะคา
นักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555
ครูกศน. ตำบลฯ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานโครงการชุมชนรักการอ่าน บ้านแม่ปุ้มสันติสุข
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินการบรรยายให้คววมรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรผสมผสาน เรื่องการคัดเลือกและการดูแลไก่พันธุ์ไข่
ศึกษากระบวนการเรียนรู้ การทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ประชาชนกลุ่มผู้มีความต้องการในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ กศน.ตำบลใหม่พัฒนาและกศน.ตำบลไหล่หิน ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง